ارتعاشات و تحلیل سازه

عیب یابی
کاربرد در طراحی و ساخت پمپ
مدلسازی و بهینه سازی