محصولات و خدمات

پمپ های عمودی طبقاتی فشارقوی

 • حداکثر دبی :             6.5m3/h 
 • حداکثر فشار :               220m
 • سایز ورودی و خروجی :      "2
 • حداکثر دبی :             9m3/h
 • حداکثر فشار :             240m
 • سایز ورودی و خروجی :    "2
 • حداکثر دبی :           14m3/h
 • حداکثر فشار :          220m
 • سایز ورودی و خروجی :   "2
 • حداکثر دبی :          20m3/h
 • حداکثر فشار :           280m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2
 • حداکثر دبی :         34m3/h
 • حداکثر فشار :           290m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2
 • حداکثر دبی :        70m3/h
 • حداکثر فشار :         300m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2 & "4
 • حداکثر دبی :        100m3/h
 • حداکثر فشار :          440m
 • سایز ورودی و خروجی :   "4
 • حداکثر دبی :      140m3/h
 • حداکثر فشار :         240m
 • سایز ورودی و خروجی :  "4
 • حداکثر دبی :       180m3/h
 • حداکثر فشار :         290m
 • سایز ورودی و خروجی :  "4