جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری آب ، خاک و محیط زیست

94/03/23

در برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری‌های آب، خاک و محیط‌ زیست اهدافی همچون ارایه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری‌سازی فناوری و نوآوری، فراهم کردن محیط مناسب جهت آشنایی و تفاهم میان عرضه‌کنندگان فناوری، نهادهای استفاده‌کننده از فناوری، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان عرصه تجاری‌ساز، تسهیل و بسترسازی فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصول‌های دانش‌بنیان کشور، بسترسازی عرضه ایده‌های جدید ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط‌ زیست، فراهم کردن زمینه‌های مناسب توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و فناوری کشور و ارج نهادن به فعالیت‌های فناوران و نوآوران ازطریق شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری‌سازی در نظر گرفته شده بود.