ارتقاء كيفيت و كاهش متوسط ارتعاشات پمپ ها

93/07/25

از آنجاييكه يكي از بند هاي سند راهبردي شركت والافراز ارتقاء دائم و هرچه بيشتر كيفيت محصولات توليدي است اين شركت همواره در حال انجام طرح هاي تحقيق و توسعه جهت بهينه سازي كيفيت محصولات توليدي خود است. مفتخريم به اطلاع برسانيم كه متوسط حداكثر ارتعاشات پمپ هاي توليدي شركت والافراز براساس اطلاعات آماري به زير عدد 2.5 ميليمتر بر ثانيه رسيده است. لازم به ذكر است كه تمامي پمپ هاي شركت والافراز قبل از تحويل تحت آزمون ميزان ارتعاشات در حين كار قرارگرفته و در صورتي كه ارتعاشات پمپ از عدد 3.5 ميليمتر بر ثانيه بيشتر باشد پمپ مذبور جهت بازبيني به كارگاه عودت داده ميشود.

جدول زير ميزان ارتعاشات متوسط پمپ هاي شركت والافراز را با مطرح ترين استاندرادهاي جهان مقايسه ميكند. اين مقايسه بخوبي نشان ميدهد كه پمپ هاي ساخت شركت والافراز داراي كاركردي بسيار نرم و قابل اطمينان هستند. گزارش آزمون ارتعاش پمپ هاي شركت والافراز همراه با هرپمپ تحويلي براي اطمينان مشتري از كيفيت محصول ساخته شده ارائه ميگردد.