راه اندازی خط آزمون جدید

93/06/25

راه اندازي خط آزمون جديد براي كنترل و بهينه سازي عملكرد هيدروليكي پمپ هاي فشار قوي عمودي نيازمند اندازه گيري دقيق متغير هاي هيدروليكي شامل هد, دبي, دور كار, توان ورودي موتور در يك مدار طراحي و ساخته شده بر اساس استاندارد هاي معتبر است. با توجه به اين موضوع خط آزمون جديد شركت با امكان اندازه گيري بسيار دقيق ساخته و راه اندازي شد.