6293162

سریال :6293162
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.08.06
مدل پمپ: 
VF-HP4/20
نوع موتور: 
3 KW
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
4 m3/h
فشار نقطه کار: 
14 bar
فشار ماکزیمم: 
17.5 bar
ارتعاش در جهت X: 
0.8 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
0.4 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
0.3 mm/s