6293159

سریال :6293159
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.07.24
مدل پمپ: 
VF-HP4/15
نوع موتور: 
2.2 kw
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
4 m3/h
فشار نقطه کار: 
10 bar
فشار ماکزیمم: 
13 bar
ارتعاش در جهت X: 
0.6 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
0.9 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
0.4 mm/s