6293142

سریال :6293142
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.05.15
مدل پمپ: 
VF-HP4/20
نوع موتور: 
3 KW
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
3.5 m3/h
فشار نقطه کار: 
14.5 bar
فشار ماکزیمم: 
17.5 bar
ارتعاش در جهت X: 
0.8 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
1.2 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
0.5 mm/s