5293167

سریال :5293167
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.05.05
مدل پمپ: 
VF-HP10/22
نوع موتور: 
7.5 kw
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
9 m3/h
فشار نقطه کار: 
19 bar
فشار ماکزیمم: 
22.5 bar
ارتعاش در جهت X: 
1.1 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
1.4 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
0.5 mm/s