5293157

سریال :5293157
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.07.24
مدل پمپ: 
VF-HP10/17
نوع موتور: 
5.5 kw
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
9 m3/h
فشار نقطه کار: 
14 bar
فشار ماکزیمم: 
17.7 bar
ارتعاش در جهت X: 
2.3 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
1.5 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
1.6 mm/s