5293147

سریال :5293147
نام شرکت: 
کاسپین
تاریخ تحویل: 
93.06.23
مدل پمپ: 
VF-HP10/17
نوع موتور: 
5.5 kw
برند موتور: 
موتوژن
مورد استفاده در: 
تصفیه آب
دبی نقطه کار: 
10 m3/h
فشار نقطه کار: 
13.5 bar
فشار ماکزیمم: 
17 bar
ارتعاش در جهت X: 
2.5 mm/s
ارتعاش در جهت Y: 
2.2 mm/s
ارتعاش در جهت Z: 
1.8 mm/s