نوآوری، دانش محوری و کیفیت رمز بیست سال حضور درخشان